Algemene voorwaarden Ancotech webshop  

Tot stand gekomen op 6 februari 2020.  

Algemene Voorwaarden Ancotech, gevestigd aan Zeppelinstraat 14, 1704 SH, te Heerhugowaard, ingeschreven bij de KvK  te Alkmaar onder nummer 58523448.  

Algemene voorwaarden  

Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op de webshop van Ancotech. Op alle overige aangeboden  producten en diensten van Ancotech zijn de algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN,  gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014, van toepassing.  

Definities  

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk  anders is aangegeven.  

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.  

Ancotech: Ancotech, ingeschreven bij de KvK te Alkmaar onder nummer 58523448.  Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Ancotech, waarbij in het kader van een door  Ancotech georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de  

overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor  

communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.  

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Ancotech en de Wederpartij, waarbij de Wederpartij  een bestelling via de Webshop heeft geplaatst.  

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en  Ancotech.  

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft  afgenomen. Onder de Wederpartij worden zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.  

Artikel 1 Werkingssfeer  

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Ancotech en de Wederpartij,  tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ancotech, voor de uitvoering waarbij  derden dienen te worden betrokken.  

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van  de hand gewezen.

Algemene voorwaarden Ancotech6 februari 2020 1 / 12  

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de  Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Ancotech en de Wederpartij in  overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.  

Indien Ancotech niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet  van toepassing zijn, of dat Ancotech in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van  de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.  

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk  met Ancotech zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen  

Aanbiedingen worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit  onmogelijk maken.  

Alle aanbiedingen van Ancotech zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er  in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.  

Ancotech kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en  billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een  onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is  Ancotech daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,  tenzij Ancotech anders aangeeft.  

Een samengestelde prijsopgave verplicht Ancotech niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken  tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst  

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding van Ancotech.

Artikel 4 Duur overeenkomst  

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of  indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5 Wijziging overeenkomst  

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de  Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Ancotech de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De  partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.  

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de  uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ancotech zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.  

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben,  zal Ancotech de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.  

Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Ancotech daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de  Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Ancotech proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te  doen.

Algemene voorwaarden Ancotech6 februari 2020 2 / 12  

Ancotech zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van  omstandigheden die aan Ancotech kunnen worden toegerekend.  

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Ancotech zijn pas geldig vanaf het  moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide  partijen.

Artikel 6 Uitvoering overeenkomst  

Ancotech zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap  uitvoeren.  

Ancotech heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid  2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

Ancotech heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.  

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Ancotech het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te  factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is  Ancotech niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.  

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Ancotech het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de  volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase  schriftelijk heeft goedgekeurd.  

Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Ancotech niet verplicht tot uitvoering van de  volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.  

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst  of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de  Overeenkomst, aan Ancotech.  

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Ancotech het recht de uitvoering  van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de  Wederpartij.

Artikel 7 Prijzen  

De prijzen zijn in euro’s uitgedrukt en ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument inclusief BTW en  andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.  

De prijzen zijn in euro’s uitgedrukt en ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid als Bedrijf exclusief BTW en  andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.  

De prijzen zijn exclusief verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.  Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Van alle bijkomende kosten zal Ancotech tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of  gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 8 Prijswijziging  

Indien Ancotech met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Ancotech  gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Algemene voorwaarden Ancotech6 februari 2020 3 / 12  

Indien Ancotech het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de  hoogte.  

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de  Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:  

- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Ancotech rustende verplichting ingevolge de wet;  - Ancotech alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;  - bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.  

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de  Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:  

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de  Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden  na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 9 Koop op afstand  

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.  Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 kalenderdagen te geschieden.  

Ingeval van Koop op afstand heeft Ancotech het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de  prijs te verplichten.  

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de  ontvangst van de door de Ancotech geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.  

In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na 30 kalenderdagen te herroepen indien  Ancotech het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over  een zijn gekomen.  

Indien Ancotech niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de  Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Ancotech geleverde zaken,  zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Ancotech in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht,  begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.  

De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door Ancotech geplaatst standaardformulier voor herroeping of  op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.  

Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle  geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en  rekening van de Wederpartij.  

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen  veertien kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij Ancotech heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst  herroept.  

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Ancotech uiterlijk veertien kalenderdagen  na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.  

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Ancotech de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Ancotech  uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Ancotech en de Wederpartij overeenkomen dat  een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het verzenden van de  soortgelijke zaak voor rekening van Ancotech. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt  maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Algemene voorwaarden Ancotech6 februari 2020 4 / 12  

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:  

- producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Ancotech geen invloed  heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;  

- producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;  - producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden.  

Artikel 10 Levering  

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt  gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.  

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt  gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.  

Levering vindt plaats af Ancotech, op het door de Wederpartij opgegeven adres een servicepunt, tenzij anders  overeengekomen.  

Indien de Wederpartij een bestelling wil plaatsen, dient de Wederpartij eerst een account aan te maken.  

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij  dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.  

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van  gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen  voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.  

Artikel 11 Leveringstermijnen  

De levering zal plaatsvinden binnen één werkdag, tenzij het Product is uitverkocht.  

Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en  nimmer te beschouwen als een fatale termijn.  

Indien Ancotech gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de  levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Ancotech heeft verstrekt.  

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Ancotech schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij  Ancotech alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.  

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat  Ancotech zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Ancotech binnen deze termijn niet over tot  levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of  schadevergoeding te verlangen.

Artikel 12 Risico-overgang consumenten

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.  

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de  Wederpartij voor rekening en risico van Ancotech.  

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de  Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een  door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Algemene voorwaarden Ancotech6 februari 2020 5 / 12  

Artikel 13 Risico-overgang bedrijven  

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.  

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de  Wederpartij voor rekening en risico van Ancotech.  

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de  Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter  beschikking staan.  

Artikel 14 Betaling  

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Ancotech aangewezen bankrekening, tenzij anders is  overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een online betaalsysteem.  

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. In geval van koop op afstand kan betaling achteraf plaatsvinden.  

Betaling achteraf dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, op een door Ancotech aan te geven wijze  en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.  

Ancotech en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is  overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn  vastgesteld.  

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in  mindering te brengen.  

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.  

Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in  verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van  2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.  

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Ancotech en de verplichtingen van de  Wederpartij jegens Ancotech onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 Incassokosten  

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke  kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.  

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Ancotech, voor zover de Wederpartij handelt in de  hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor  buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum  van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.  

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Ancotech, voor zover de Wederpartij handelt in de  hoedanigheid als Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit  vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.  

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Ancotech pas recht op een vergoeding van de  buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Ancotech de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft  gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.  

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Algemene voorwaarden Ancotech6 februari 2020 6 / 12  

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud  

Alle door Ancotech in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Ancotech totdat de  Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.  

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en  verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.  

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het  eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale  uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 17 Opschorting  

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Ancotech het  recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming  is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.  

Voorts is Ancotech bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:  

- na het sluiten van de Overeenkomst Ancotech omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te  vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;  

- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn  verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;  

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat  ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Ancotech kan worden gevergd.  

Ancotech behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Ontbinding  

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is  Ancotech bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe  betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.  

Voorts is Ancotech bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:  

- na het sluiten van de Overeenkomst Ancotech omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te  vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;  

- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn  verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;  

- door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Ancotech kan worden gevergd dat hij de  Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;  

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat  ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ancotech kan worden gevergd;  - de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om  toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het  geheel of een gedeelte van zijn eigendom;  

- de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;  

- de Wederpartij komt te overlijden.  

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Ancotech op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Algemene voorwaarden Ancotech6 februari 2020 7 / 12  

Indien Ancotech de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Ancotech niet aansprakelijk voor  enigerlei kosten of schadevergoeding.  

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Ancotech geleden  schade.

Artikel 19 Overmacht  

Een tekortkoming kan niet aan Ancotech of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan  zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit  geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.  

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt  begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ancotech geen invloed kan uitoefenen en  waardoor Ancotech niet in staat is de verplichtingen na te komen.  

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of  andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen  of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan  arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge  waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Ancotech in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.  

Ancotech heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de  Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ancotech zijn verbintenis had moeten nakomen.  

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei  schadevergoeding.  

Zowel Ancotech als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de  Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen  gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke  tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.  

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Ancotech zich het recht voor om de overeengekomen  prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen  gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.  

Indien Ancotech ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is  nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde  toekomt, is Ancotech gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De  Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 20 Garanties  

Ancotech garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Ancotech garandeert tevens dat de  geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de  zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.  

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.  

De garantie geldt, vanaf het moment van de levering, voor een periode van één jaar, tenzij uit de aard van het geleverde  anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel  of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.  

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij  anders is aangegeven.

Algemene voorwaarden Ancotech6 februari 2020 8 / 12  

Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal Ancotech, na vermelding hiervan, het Product binnen een  redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.  

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-,  verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.  

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan  zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht.  Evenmin staat Ancotech in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.  

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Ancotech geen  invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 21 Onderzoek en reclame  

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen tien dagen na  aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde  overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer  gelden.  

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen tien dagen na levering van het Product schriftelijk aan Ancotech gemeld te  worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel  onredelijk bezwarend is.  

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen zeven dagen na ontdekking ervan aan Ancotech gemeld te worden. Het  gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk  bezwarend is.  

Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van  zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.  

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te  vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit  omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.  

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Ancotech binnen de gestelde termijn op de hoogte  stelt van de gebrekkige zaak.  

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij  daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 22 Aansprakelijkheid  

Ancotech is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van  Ancotech. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:  

- materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;  

- redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de  directe) schade;  

- redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter  voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een  beperking van de directe schade;  

- redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals  bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Algemene voorwaarden Ancotech6 februari 2020 9 / 12  

Ancotech is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst,  gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt  deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.  

Ancotech is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Ancotech is uitgegaan van door de Wederpartij  verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ancotech kenbaar behoorde  te zijn.  

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of  grove schuld van Ancotech of zijn leidinggevende ondergeschikten.  

Indien Ancotech aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ancotech beperkt tot  maximaal € 7.500,- of tot het bedrag waarop de door Ancotech aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met  het eigen risico dat Ancotech overeenkomstig de verzekering draagt.  

De Wederpartij dient de schade waarvoor Ancotech aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder  geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Ancotech te melden, een en ander op straffe van verval van enig  vergoedingsrecht van deze schade.  

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Ancotech vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het  schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 23 Vrijwaring  

De Wederpartij vrijwaart Ancotech voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de  Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.  

Indien Ancotech door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Ancotech zowel buiten als in  rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ancotech en derden komen verder voor rekening en risico van de  Wederpartij.

Artikel 24 Verjaringstermijn  

Voor alle vorderingen jegens Ancotech en de door Ancotech (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de  wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.  

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak  aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Ancotech  ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 25 Intellectuele eigendom  

Ancotech behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere  intellectuele wet- en regelgeving.  

Ancotech behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere  doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.  

Artikel 26 Privacy en cookies  

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Ancotech verstrekt, zal Ancotech zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.  

Ancotech handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Ancotech zal op grond van de  AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

Algemene voorwaarden Ancotech6 februari 2020 10 / 12  

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven  persoonsgegevens.  

Bij het bezoeken van de website kan Ancotech informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen  door middel van cookies.  

De informatie die Ancotech verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.  

Ancotech mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van  zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.  

Het is Ancotech niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een  of andere wijze openbaar te maken.  

Ancotech mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke  doeleinden.  

Ancotech zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.  

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar  persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.  

De Wederpartij gaat akkoord dat Ancotech de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek  benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.  

Artikel 27 Nieuwsbrief  

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.  

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.  De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail.  

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan  geen berichten meer ontvangen.  

Artikel 28 Wijziging algemene voorwaarden  

Ancotech heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.  

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.  

Ancotech zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.  

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de  wijzigingen van kracht zijn.  

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de  overeenkomst te ontbinden.

Artikel 29 Toepasselijke recht en geschillen  

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ancotech partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook  indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in  het buitenland heeft.  

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Algemene voorwaarden Ancotech6 februari 2020 11 / 12  

Geschillen tussen Ancotech en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het  arrondissement Noord-Holland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  

Artikel 30 Vindplaats  

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar onder nummer 58523448.

Algemene voorwaarden Ancotech6 februari 2020 12 / 12